Te mit láttál? Értékeld itt!

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része a munkának. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és azt is, hogy tisztában legyen azzal, hogy miként használjuk a személyes adatait abból a célból, hogy még jobb és személyre szabottabb felhasználói élményt nyújthassunk Önnek.


ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

(a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”)

Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a www.kozonseg.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A www.kozonseg.hu webhelyet (a továbbiakban: „Webhely”) használó vagy a Webhelyen regisztráló személyek („Felhasználó”) jogosultak a jelen ÁSZF és a Webhelyen lévő egyéb tájékoztatások valamint feltételek szerint a Webhelyen található szolgáltatásokat igénybe venni.

1.2 Üzemeltető a Webhelyen – akár egyéb platform (pl. Facebook) igénybevételével – nyereményjátékokat vagy egyéb eseményeket szervezhet. Ebben az esetben ezekről külön tájékoztatást, részvételi feltételeket vagy további szabályzatokat (a továbbiakban ezek együttesen: „Feltételek”) tesz közzé a Webhelyen. A Feltételekben az Üzemeltető részletesen tájékoztatja a Felhasználót az egyedi vagy speciális feltételekről, esetlegesen további adatok rögzítéséről és kezeléséről.


2. Az adatkezelés elvei

2.1 Az Üzemeltető a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Infotv.”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel („Ekertv.”) – az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal – így különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénnyel, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénnyel – összhangban, a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.

2.2 Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználóknak az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztatóban, az Adatkezelési Szabályzatban vagy az adott Feltételekben meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató, a jelen Adatkezelési Szabályzat vagy az adott Feltételek előzetesen meghatározott, és amelyhez a Felhasználó elfogadott vagy hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében külön-külön adhatja meg.

2.3 Jelen Adatkezelési Szabályzat egyedi adatkezelési szabályzat, kizárólag a Webhely és az esetelegesen a Webhelyen az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékok vagy egyéb események kapcsán felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik,

2.4 Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.


3. Adatkezelő

3.1 Az ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató és a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt személyes adatok adatkezelőjének a www.kozonseg.hu oldal üzemeltetője minősül.


4. Az adatkezelés célja

4.1 Az adatkezelés célja:

a) on-line regisztráció: az Üzemeltető és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő Felhasználó között létrejövő szerződés teljesítése;
b) szerződéses partnerek adatainak kezelése: az Üzemeltető és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő Felhasználó között létrejövő szerződés teljesítése.


5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

5.1 A kezelt személyes adatok köre:

a) a Felhasználó által az ÁSZF 2.3. pontjában megjelölt személyes adatai;
b) a Webhelyen az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékok vagy egyéb események lebonyolítása során közölt adatok (pl. leadott szavazat, válasz, komment, stb.), melyről az adott Feltételekben kerül a Felhasználó tájékoztatásra

c)A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen)

  • a felhasználó neve, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
  • Facebook profilja, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
  • e-mail címe “E-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése

5.2 Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a következő időtartamig kezeli:

a) Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

5.3 Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony megszűnése, az adatok Felhasználó által kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.


6. Az adatkezelés jogalapja

6.1 On-line regisztráció: az Adatkezelő és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő személy (felhasználó) között létrejövő szerződés teljesítése

6.2 Szerződéses partnerek adatainak kezelése: az Adatkezelő és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő személy (felhasználó) között létrejövő szerződés teljesítése

6.3 Az adatkezelés jogalapja továbbá az Infotv. 5.§ (1) a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

6.4 A Felhasználó a regisztráció alkalmával tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban, az Adatkezelési Szabályzatban foglalt valamennyi adatkezelési feltételt.

6.5 A Felhasználó csak saját személyes adatait adhatja meg. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.


 7. Adattovábbítás külföldre:

Nem történik adattovábbítás.


8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogérvényesítési lehetőségek

8.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

8.2 Amennyiben a Felhasználónak bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan a info@kozonseg.hu e-mail címre küldheti. Üzemeltető a válaszait késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldi a Felhasználó által kért címre.

8.3 Jogorvoslati lehetőségek:

a) Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
b) Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.4. Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.


1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Amikor Ön a http://www.kozonseg.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

http://www.kozonseg.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .